Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
informacja ogólna o egzaminach

 WYMAGANIA - EGZAMIN ZAWODOWY TUTUŁ ZAWODOWY W ZAWODZIE ORAZ MISTRZA W ZAWODZIE
 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardzie wymagań będącym podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 
Wymagania jakie winien spełnić zdający, aby przystąpić do egzaminu.
 
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r.)
 
§ 28. 1. Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy dopuszcza się osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:
1. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum i staż pracy co najmniej równy okresowi trwania nauki w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny;
2.  posiada świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny;
3.  posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz co najmniej sześciomiesięczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, po uzyskaniu tytułu zawodowego.
2. Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy dopuszcza się także osobę, która jako młodociany pracownik odbyła praktyczną naukę zawodu w ramach przygotowania zawodowego u pracodawcy, a także dokształcanie teoretyczne w formach pozaszkolnych, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
3. Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł mistrza dopuszcza się osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:
· posiada tytuł zawodowy lub tytuł równorzędny, o którym mowa w § 50, w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej;
·  przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej;
·  posiada tytuł zawodowy lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej;
4.  posiada tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz po uzyskaniu tytułu mistrza co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny
5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie, oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie obejmującym zakres zawodu, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz dwuletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny;
6.  posiada wyższe wykształcenie w zakresie kierunku lub specjalności obejmujących zawód, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny.
 
Informacje ogólne o egzaminie – wymagania formalne
§ 29. 1. Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego składa do komisji egzaminacyjnej wniosek, do którego dołącza:
1) oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 28, albo ich kopie uwierzytelnione przez osobę upoważnioną przez dyrektora szkoły lub placówki, przy której powołano komisję egzaminacyjną;
2) jedną fotografię o wymiarach 37 x 52 mm;
3) potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin kwalifikacyjny, o której mowa w § 42.
 
Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, przewodniczący komisji egzaminacyjnej ustala listę osób dopuszczonych do egzaminu kwalifikacyjnego oraz wyznacza termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego.
 
§ 30. 1. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza się w dwóch etapach: teoretycznym i praktycznym
2. Etap teoretyczny polega na rozwiązaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających wiadomości i umiejętności z zakresu, o którym mowa w § 33 ust. 1 i 2. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne z tego zakresu.
 
Informacje ogólne o egzaminie - etap pisemny
§ 31. 1. Etap teoretyczny egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy przeprowadza się w formie pisemnej.
·         Czas trwania etapu teoretycznego egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy nie może być krótszy niż 120 minut
·         Etap teoretyczny egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł mistrza składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.
·         Część pisemna etapu teoretycznego egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł mistrza trwa co najmniej 180 minut, a część ustna - co najmniej 30 minut, w tym 10 minut na zapoznanie się przez zdającego z zadaniami egzaminacyjnymi.
 
Informacje ogólne o egzaminie - etap praktyczny
§ 32. 1. Etap praktyczny egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy trwa co najmniej 240 minut, a etap praktyczny egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł mistrza - co najmniej 360 minut.
·        Liczba osób przystępujących do etapu praktycznego egzaminu kwalifikacyjnego nie powinna przekroczyć liczby stanowisk pracy przygotowanych do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego.
 
Informacje ogólne o egzaminie - zadania egzaminacyjne
§ 33. 1. Zadania egzaminacyjne do etapu teoretycznego oraz etapu praktycznego egzaminu kwalifikacyjnego są przygotowywane z uwzględnieniem standardów wymagań, będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, określonych w przepisach w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, odpowiadających zawodom występującym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
2. Zadania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, przygotowywane na egzamin kwalifikacyjny na tytuł mistrza umożliwiają ponadto stwierdzenie opanowania przez zdającego samodzielnego projektowania, wykonywania i organizowania złożonych zadań zawodowych wchodzących w zakres danego zawodu oraz organizowania i zarządzania procesem pracy.
3. Zadania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 2, uwzględniają w szczególności znajomość i stosowanie:
             1)   nowoczesnych technik i technologii;
             2)   podstawowej problematyki prawa gospodarczego i zarządzania;
            3)  zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
             4)   podstawowych zasad ochrony środowiska;
            5)   podstaw psychologii i pedagogiki;
             6)   metodyki nauczania;
            7)   podstawowych przepisów prawa pracy.
4. Zadania egzaminacyjne przygotowuje komisja egzaminacyjna, a zatwierdza kurator oświaty.
5. Zestawy zadań egzaminacyjnych dla części pisemnej i części ustnej etapu teoretycznego oraz dla etapu praktycznego akceptuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej, opatrując każdy z nich datą, podpisem i pieczęcią imienną.
 
Podstawa prawna egzaminów zawodowych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 
Najważniejsze dokumenty związane z procesem kształcenia i egzaminowania
-                 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.
-                 Program nauczania.
-                 Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu.
 
 
Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
ETAP PISEMNY
Czas trwania 120 minut (+ 30 min)
 
Część I –  zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie
Zdający rozwiązuje test zawierający 50 zadań zamkniętych
 
Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą
Zdający rozwiązuje test zawierający 20  zadań zamkniętych
 
ETAP PRAKTYCZNY
Czas trwania 180 – 240 min
 
Etap praktyczny – obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematem (tematami)
Zdający wykonuje 1 zadanie egzaminacyjne i oceniany jest przez trzyosobowy zespół egzaminatorów prowadzących obserwację
 
 
Wiadomości i umiejętności sprawdzane na egzaminie
 
Na egzaminie będą sprawdzane tylko te wiadomości i umiejętności, które zostały zapisane w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu.
 
Część I –  zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie ujęto w 3 obszarach:
-                      czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych,
-                      przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych,
-                      bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
 
Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą ujęto w 2 obszarach:
-                       czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów,
-                      przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych,
 
Etap praktyczny – obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematem (tematami), które przyporządkowane są do 4 obszarów:
-                       planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania,
-                       organizowanie stanowiska pracy,
-                       wykonywanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
-                       prezentowanie efektu wykonania zadania.
 
 
Warunki zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 
ETAP   PISEMNY
Część I –  zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie zalicza min. 50% punktów
 
Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą zalicza min. 30% punktów
 
Etap zdany, jeśli zaliczone są obie części
 
ETAP PRAKTYCZNY
Obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematem (tematami) zalicza min. 75% punktów
 
Egzamin zdany, jeśli zaliczone są oba etapy
 
Informacje ogólne o egzaminie – wymagania formalne
§ 34. Na etap teoretyczny i etap praktyczny egzaminu kwalifikacyjnego zdający zgłasza się z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość oraz dokumentem ubezpieczenia potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania etapu praktycznego.
§ 35. 1. Ocenianie etapu teoretycznego i etapu praktycznego egzaminu kwalifikacyjnego odbywa się na podstawie szczegółowych kryteriów opracowanych przez komisję egzaminacyjną i zatwierdzonych przez kuratora oświaty.
2. Ocenę z poszczególnych etapów egzaminu kwalifikacyjnego ustala się w stopniach, według skali ocen określonej w § 11 ust. 6.
§ 36. 1. W przypadku egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł mistrza komisja egzaminacyjna ustala ocenę ogólną etapu teoretycznego na podstawie ocen uzyskanych z części pisemnej i ustnej tego etapu.
2. Ocena niedostateczna uzyskana przez zdającego z części pisemnej lub części ustnej etapu teoretycznego decyduje o ocenie niedostatecznej z tego etapu.
 
Informacje ogólne o egzaminie – wymagania formalne
§ 37. 1. Komisja egzaminacyjna ustala ocenę końcową z egzaminu kwalifikacyjnego na podstawie ocen uzyskanych z obu etapów egzaminu.
2. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje zdających o ocenach uzyskanych z obu etapów egzaminu kwalifikacyjnego oraz ogłasza ocenę końcową egzaminu.
3. Zdający zdał egzamin kwalifikacyjny, jeżeli z obu etapów egzaminu kwalifikacyjnego uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej.
 
Informacje ogólne o egzaminie – egzamin poprawkowy
§ 38. 1. Zdający, który otrzymał ocenę niedostateczną z jednego etapu egzaminu kwalifikacyjnego, ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego ten etap.
2. Egzamin poprawkowy jest przeprowadzany w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy od daty zakończenia zdawania egzaminu kwalifikacyjnego. Termin i miejsce egzaminu poprawkowego ustala przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
3. Zdający, który nie przystąpił do etapu egzaminu kwalifikacyjnego lub przerwał egzamin, może przystąpić do odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania.
4. Osoba dopuszczona do egzaminu kwalifikacyjnego, która z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpiła do tego egzaminu, może przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego w kolejnych terminach jego przeprowadzania.
5. Po upływie dwóch lat od daty pierwszego egzaminu kwalifikacyjnego zdający, o którym mowa w ust. 3, zdaje egzamin kwalifikacyjny w pełnym zakresie.
 
Informacje ogólne o egzaminie – udostępienia wyników
§ 39. Sprawdzona i oceniona praca egzaminacyjna z części pisemnej etapu teoretycznego egzaminu kwalifikacyjnego jest udostępniania zdającemu na jego prośbę do wglądu w miejscu i czasie określonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.
§ 40. 1. Kwestie sporne między osobą zdającą a komisją egzaminacyjną, wynikające z wątpliwości co do prawidłowego stosowania przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego, rozstrzyga kurator oświaty.
2. W przypadku stwierdzenia, że egzamin kwalifikacyjny został przeprowadzony z naruszeniem przepisów i fakt ten mógł mieć wpływ na jego wynik, kurator oświaty może unieważnić egzamin kwalifikacyjny lub poszczególne etapy tego egzaminu i zarządzić ponowne ich przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich lub niektórych zdających.
 
Informatory o egzaminach zawodowych – zawód ślusarz
 
Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie w porozumieniu z Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi opracowała szereg informatorów zawodowych do poszczególnych zawodów które w sposób praktyczny pomagają przygotować się do egzaminu
Pierwsze egzaminy odbyły się w 2005 roku.
Aktualności


Instrukcje do ćwiczeń klasy 2Technikum
W załączniku znajdują się skrócone  instrukcje ćwiczeń

Instrukcje do ćwiczeń kl 3e 2022
W załącznikach zamieszczone są skrócone instrukcje do ćwiczeń   III serii

 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH