Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
przetarg na dostawę samochodu do nauki jazdy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 w Nysie ogłasza przetarg nieograniczony na 

dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typ Hatchback przeznaczonego do nauki jazdy na potrzeby jednostki

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera między innymi:

  1.  Opis techniczny zadania
  2. Opis sposobu przygotowania oferty
  3.  Kryteria i opis sposobu obliczania ofert:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami )

 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy :

1)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego na podstawie art. 24. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami )

2)      spełniają warunki określone przepisami art. 22 ustawy  Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2008 nr 171, poz. 1058 z późn. zm.)

Specyfikację istotnych warunków zamówień można odebrać w sekretariacie nr 2 CKZiU w godz. 7 30 do godz. 1530  oraz ze strony internetowej zamawiającego adresy:  www.ckziu.nysa.pl ; www.ckp.nysa.pl

Oferty należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej pieczęcią firmy kopercie z opisem zadania w sekretariacie Centrum pokój nr 2 (parter szkoła) w terminie do dnia 11.12.2013 r. do godziny 1000

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie pok. nr 10, I p. w dniu 11.12.2013 r. do godziny 1030.

Kryteria oceny oferty :

A/ cena – 100 %

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

1.      Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane do 21 dni od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 30.12.2013 r.

 
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest p. Henryk Mamala – Dyrektor CKZiU
 

H. Mamala 
Dyrektor CKZiU Nysa

Załączniki:
Aktualności


Instrukcje do ćwiczeń klasy 2Technikum
W załączniku znajdują się skrócone  instrukcje ćwiczeń

Instrukcje do ćwiczeń kl 3e 2022
W załącznikach zamieszczone są skrócone instrukcje do ćwiczeń   III serii

 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH