Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
dostawa tonerów do drukarek

Foto
Foto
Nysa, 26.09.2011
 
Zapytanie ofertowe nr 1/2011
 
I. ZAMAWIAJĄCY
Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie
ul. Orkana 6, 48-300 Nysa
NIP: 753-21-32-214, REGON: 532 20 62 67
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia dostawa tonerów do drukarek według zestawienia
Rodzaj drukarki
wydajność
producent
asortyment
Cena brutto/sztuka
Konica minolta biz hub 211
22000 str
oryginał
TN-114 106B
 
Lexmark C524 - czarny
4000 str
oryginał
C5220KS
 
Lexmark C524
8000 str
oryginał
C5240KH
 
Lexmark C524 –cyan/magneta/yellow
3000 str
oryginał
C5220CS
 
Lexmark C524 –cyan/magneta/yellow
5000 str
oryginał
C5240CH
 
HP1200
2800 str
pryzmat
15 A
 
 
3.   Zamawiający  nie dopuszcza  możliwość składania ofert częściowych.
 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 14.10.2011 r.
 
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
                        Oferta powinna być:
            - opatrzona pieczątką firmową lub opisana nazwą firmy
            - posiadać datę sporządzenia,
            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: szkolenia@ckp.nysa.pl , faksem na nr: 77 433 40 38 lub też dostarczona osobiście na adres: Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie ul. Orkana 6 do dnia 14.10.2011.
2.    Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 17.10.2011, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 17.10.2011 w siedzibie CKP oraz na stronie internetowej pod adresem www.ckp.nysa.pl
3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.ckp.nysa..pl
VI. OCENA OFERT
            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
            1 - Cena 100%
           
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.ckp.nysa..pl
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Teresa Karol  pod numerem telefonu 77 433 40 38 oraz adresem email: szkolenia@ckp.nysa.pl
Aktualności


Instrukcje do ćwiczeń klasy 2Technikum
W załączniku znajdują się skrócone  instrukcje ćwiczeń

Instrukcje do ćwiczeń kl 3e 2022
W załącznikach zamieszczone są skrócone instrukcje do ćwiczeń   III serii

 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH