Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
doradztwo zawodowe


FotoFoto
Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie ogłasza nabór na nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach projektu PO KL pod nazwą: „Lepszym być”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Liczba wolnych miejsc pracy: 7
1. Przedmiot naboru:
1.1. Stanowisko:
Część 1 – Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne z doradztwa zawodowego w wymiarze 15 godz. dla 7 grup w następujących szkołach:
 Zespół Szkół Mechanicznych w Nysie ul. Orkana 6 48- 300 Nysa
 Zespół Ekonomicznych w Nysie
 Zespół Szkół Technicznych w Nysie
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie
 Zespół Szkół w Biechowie
 Zespół Szkół w Głuchołazach
 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Nysie
 
Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i dokumentację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone będą na bazie scenariuszy opracowanych przez opiekunów zgodnie z ukierunkowaniem branżowym szkoły, w tematykę zajęć włączone będą elementy przedsiębiorczości. Podczas realizacji zajęć wykorzystywane będą nowoczesne narzędzia ICT, zajęcia prowadzone będą w grupie minimum 20 osobowej.
Szczegółowe obowiązki opiekuna zajęć pozalekcyjnych ( nauczyciela):
a)                  uczestniczenie w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w szkole w ramach projektu
b)                 opracowanie scenariusza zajęć pozalekcyjnych (15 h lekcyjnych) w formie modułowej i przedstawienie do akceptacji koordynatorowi projektu
c)                  uzgodnienie harmonogramu zajęć w szkole
d)                 prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (15 h lekcyjnych), w terminie maksymalnym do 30.10.2011r. w grupie minimum 20 osobowej wg zaakceptowanych scenariuszy
e)                  dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych
f)                  wspomaganie promocji i ewaluacji projektu
g)                 przygotowanie sprawozdanie z realizacji zajęć.
2. Opis realizacji zajęć:
Kandydat/kandydatka w porozumieniu z Dyrektorem jednostki oraz koordynatorem projektu ustali harmonogram zajęć na terenie jednostki oświatowej. Czas trwania „jednej godziny” zajęć to 45 minut, przy czym należy wypracować pełne godziny realizacji zajęć programu. Dokumentacja zajęć  odbywać się będzie poprzez prowadzenie dzienników zajęć, kart czasu pracy, list obecności. W celu monitorowania prawidłowości przebiegu zajęć wykonawca przeprowadzi ankiety ewaluacyjne.
3. Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie:
a) wykształcenie wyższe kierunkowe lub ukończone studia podyplomowe z doradztwa zawodowego
2) Inne wymagania:
a) minimum 5-letni staż pracy w zawodzie zgodnie z posiadanym wykształceniem,
b) dyspozycyjność,
c) obywatelstwo polskie,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Kryteria oceny:
a) Staż pracy od 5 do 10 lat – 1 pkt.,
b) Staż pracy od 10 do 20 lat – 2 pkt.,
c) stopień awansu zawodowego :
nauczyciel kontraktowy – 1
nauczyciel mianowany – 2
nauczyciel dyplomowany – 4

d) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dodatkowych dla uczniów w formach pozaszkolnych  (np. inne zajęcia pozaszkolne realizowane w ramach PO KL) – 5 pkt.;
4. Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny z załącznikami;
a) kwestionariusz osobowy
 b) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
c)  oświadczenie o przebiegu zatrudnienia lub kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
d)  kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kursy/szkolenia (ewentualne zaświadczenie lub kserokopia umowy potwierdzające prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach PO KL);

2) Dokumenty, które należy dostarczyć przed zawarciem umowy:
a)  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
b)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem;
c)  w przypadku osób zatrudnionych - oświadczenie pracodawcy o dyspozycyjności;
d) kserokopia dowodu osobistego.
5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym  imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego do dnia .07.09.2011 r. do godz. 14.00
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej następująco:
Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie ul Orkana 6 48-300 Nysa
Biuro projektu ,,Lepszym być„ pokój nr 5
Koperta powinna być opatrzona  napisem:
 
„Oferta na opiekuna zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pod nazwą: „ Lepszym być ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
 
NUMER CZĘŚCI  I
 
 Nie otwierać przed godz. 14.30 dnia 07.10.2011r.
 
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w ogłoszeniu  ponosi wykonawca.
 
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 Dodatkowych informacji udziela mgr inż. Teresa Karol             -     koordynator Projektu
                                               tel. 77 4 33 40 38 wew. 24 pon.– pt. w godz. 8.00 – 15.00
 
Przygotował:
Kierownik Projektu
Dyrektor CKP w Nysie
H. Mamala

Załączniki:
Aktualności


Instrukcje do ćwiczeń klasy 2Technikum
W załączniku znajdują się skrócone  instrukcje ćwiczeń

Instrukcje do ćwiczeń kl 3e 2022
W załącznikach zamieszczone są skrócone instrukcje do ćwiczeń   III serii

 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH