Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Kurs "Spawanie metodą MAG (135) i TIG (141)

Kurs nosi nazwę „Spawanie metodą MAG i TIG blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi”. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia, po których przyswojeniu uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur ze stali ferrytycznych metodą MAG (135) i TIG (141) zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.
 
Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:
Kandydaci ze względu na Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U z dn. 19 maja nr 40 poz.  470) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. z dnia 14 grudnia 1990 r. nr 85 poz. 500 z późniejszymi zmianami) jak również przepisów szczegółowych dotyczących kwalifikacji zawodowych powinni spełniać następujące warunki:
-  mieć ukończone 18 lat
-  wykształcenie co najmniej podstawowe
-  zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające przydatność do pracy w zawodzie spawacza
-  zainteresowanie techniczne
 
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu spawacza metodą MAG (135) i TIG (141) blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi.
Szkolenie zakończone będzie wydaniem świadectwa oraz Książeczki Spawacza według normy EN 287-1 wystawionej przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z właściwymi wpisami dotyczącymi metod spawania oraz zakresem uprawnień. Uzyskane uprawnia dają kwalifikacje Europejskiego Spawacza Ręcznego w tej metodzie.
Przewidywane jest złożenie egzaminu zewnętrznego przed komisją zewnętrzną, powołaną przez Kierownika Ośrodka Certyfikacji Instytutu Spawalniczego z listy egzaminatorów zatwierdzonych przez Radę Zarządzają Ośrodka w celu potwierdzenia i weryfikacji nabytych kwalifikacji. W skład komisji egzaminacyjnej obok egzaminatorów mogą wejść wykładowcy, instruktorzy, przedstawiciel zleceniodawcy oraz kierownik kursu
  
 Program nauczania
Programy zostały zakupione przez Centrum Kształcenia Praktycznego a opracowane przez
-  Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
-  Ośrodek Certyfikacji IS w Gliwicach
zatwierdzone /autoryzowane/ przez:
- certyfikat Europejskiej Federacji Spawalniczej nr 16 wydany 15.11.1996 r., nadający Ośrodkowi Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa Status Autoryzowanej organizacji Krajowej (Authorised National Body – ANB)
- zatwierdzone do stosowania przez Dyrektora Centrum
-  Wytyczne W-07/IS-02-Program podstawowego kursu spawania stali niestopowych elektroda topliwa w osłonie gazów aktywnych (MAG
-  WytyczneW-07/IS-03 – Program szkolenia spawaczy metodą (TIG) 141 blach i rur ze stali ferrytycznych
 
 
Ramowy program kursu:
L.p.
Nazwa bloku programowego
Numer jednostki
Teoria
Praktyka
I
II
III
IV
V
I
Zajęcia wspólne dla metody MAG i TIG materiałoznawstwo i procesy spawania, zestaw A:
Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego
Urządzenia spawalnicze
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczna praca na hali produkcyjnej
Materiały dodatkowe do spawania
Spawanie w praktyce
Oznaczenie i wymiarowanie spoin
Metody przygotowania złączy do spawania
Kwalifikowanie spawaczy
 
18
 
II
Spawanie metodą MAG – 135 zestaw B:
Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG
Materiały dodatkowe do spawania
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry
 
7
120
III
Spawanie metodą TIG – 141 zestaw B:
Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG
Elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania
Bezpieczeństwo i higiena pracy
 
Charakterystyka spawania TIG oraz typowe parametry                                                         
 
5
100
Razem
30
220
OGÓŁEM
250
 
Czas trwania i sposób organizacji kursu
Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG obejmuje 25 jednostek szkoleniowych wykładów teoretycznych i 120 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych, metoda TIG 80 godzin zajęć praktycznych i dodatkowo 5 godzin zajęć teoretycznych dotyczących tylko spawania metodą TIG.

Przez jednostkę szkoleniową należy rozumieć: 
- 45 minut zajęć w przypadku zajęć teoretycznych i instruktażu wstępnego
- 60 minut zajęć w przypadku ćwiczeń praktycznych
Kurs trwa 9 tygodni.
Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych i pracowniach CKP przedstawionych poniżej:
 
Wykaz kadry dydaktycznej
 
Nazwisko Imię
 
Poziom, kierunek wykształcenia i uprawnienia pedagogiczne
 
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce
 
 
Aktualnie zajmowane stanowisko
1. Gabriel Krupa
zajęcia z
spawanie metoda MAG
Średnie pedagogiczne
upraw. spawalnicze
-gazowe
-elektryczne elektrodą
-elektryczne w osłonie gazów
Doświadczenie zawodowe,
nauczyciel zawodu od 1991 roku.
Stałe prowadzenie kursów w formach pozaszkolnych
Pracownik etatowy CKP,
nauczyciel praktycznej nauki zawodu.
Prowadzi zajęcia na dziale spawalni
2.Roman Leicht
zajęcia z :
spawanie metoda MAG
Średnie pedagogiczne
Upraw. spawalnicze:
-gazowe
-elektryczne elektrodą
-elektryczne w osłonie gazów Mag Tig
Stałe prowadzenie kursów w formach pozaszkolnych
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu w CKP,
stanowisko ślusarz spawacz
3.Henryk Mrukowicz
zajęcia z :
spawanie metoda MAG
inż.- aparaty urządzenia spawalnicze
Upraw.- euroinstruktora spawania elektrycznego w osłonie gazów
Upraw. spawalnicze:
-gazowe
-elektryczne elektrodą
-elektryczne w osłonie gazów Mag, TIG
Doświadczenie zawodowe,
stałe prowadzenie kursów w formach pozaszkolnych organizowanych przez Centrum od 1999 r
Kierownik wyszkolenie spawaczy CKP Nysa
Główny spawalnik –MIGRA Trzeboszowice
 
 
 
Zajęcia teoretyczne
Sala multimedialna –seminaryjna nr 3c (60 osobowa – 100 m2 - na zdjęciu) wyposażona w:
 - stanowisko audiowizualne ( magnetowid Philips ,telewizor Panasonic 52”)
-  ekran rozwijany przymocowany na stałe
-  flipard
   
Sala wykładowa nr 3d (16 osobowa – 40 m2 ) wyposażona w:
- stanowisko komputerowe Optimum 2.2 GH do prezentacji multimedialnych
-  rzutnik do folii
-  flipard
- ekran rozwijany przymocowany na stałe, tablica sucho ścieralna
 
Sala wykładowa nr 14 (14 osobowa – 20 m2), w której do dyspozycji wykładowcy jest:
     telewizor
     magnetowid
     tablica
 
 
do dyspozycji wykładowcy
 - stanowisko multimedialne (komputer przenośny Laptop 15‘‘ z wideoprojektorem LG )
  -  rzutniki do foliogramów
    - flipardy 

Zajęcia praktyczne
- Wydział spawalni gazowej i elektrycznej w osłonie gazów nr 15
 - Wydział spawalni elektrycznej elektrodą otuloną i elektrycznej w osłonie gazów nr 16
 - Wydział krajalni nr 31 dział przygotowania próbek do spawania
 
 
Wydział spawalni gazowej i elektrycznej w osłonie gazów nr 15:
wyposażenie spawalni:
 -  stałe stanowiska spawalnicze - 4 szt.
 -  stanowiska ruchome – 2 szt.
 -  stanowisko do zgrzewania
 -  wentylacja stanowiskowa i ogólna
 -  stanowisko ukosowania i cięcia termicznego- sekator przenośny
 
Urządzenia do spawania metodą TIG będące na wyposażeniu Centrum:
 -  Mastertig AC/DC 2000
 -  Mastertig AC/DC 2500
 -  Faltig DC 160
 -  Aristotig AC/DC 200
 -  Cady tig
 
 
Wydział spawalni elektrycznej elektrodą otuloną i elektrycznej w osłonie gazów nr 16
wyposażenie spawalni:
-   stałe stanowiska spawalnicze –7 szt.
-   stanowiska spawalnicze ruchome– 4 szt.
-   stanowisko do szlifowania próbek
-   stanowisko do ukosowania próbek
-   stanowiska do przygotowanie próbek do spawania – 4 szt.
-    wentylacja stanowiskowa i ogólna
-   stanowisko do łamania próbek
-   gabloty z próbkami
plansze poglądowe
 
 
Urządzenia spawalnicze do spawania metodą Mag będące na wyposażeniu Centrum:
- minimag – 164
- minimag – 321 
- minimag – 400
- minimag - 200
-  minimag - 341
- elektronarzędzia do szlifowania próbek
- szlifierki pneumatyczne do szlifowania próbek
  
Centrum posiada własne zaplecze magazynowe miedzy innymi:
 - magazyn stali
 - magazyn techniczny
 - narzędziownia
  
Wydziały pomocnicze – wstępne przygotowanie próbek
 
Wydział krajalni nr 31
Stanowiska do przygotowania próbek do spawania i z blachy oraz kształtowników i rur
  
Całkowity koszt kursu   3 200,00 zł
Pierwsza wpłata – 50%  zł przy rozpoczęciu kursu. Kolejne wpłaty w dowolnych kwotach do końca trwania kursu.
Zapisy przyjmuje i informacji udziela Dział szkoleń CKZiU tel 77 4 33 21 25 wewn. 226 lub 77 433 34 39 wewn. 226.
 

FotoFotoFoto
FotoFotoFoto
Aktualności


Instrukcje do ćwiczeń klasy 2Technikum
W załączniku znajdują się skrócone  instrukcje ćwiczeń

Instrukcje do ćwiczeń kl 3e 2022
W załącznikach zamieszczone są skrócone instrukcje do ćwiczeń   III serii

 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH